• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie .
Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-19
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

  • Przejdź do wyszukiwarki (ALT + 4)
  • Panel WCAG (ALT + 3)
  • Mapa strony (ALT + 2)
  • Przejdź do treści (ALT + 1)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Robert Sadowski, wawo@praca.gov.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 763 73 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do budynku na ul.Warszawskiej 5a prowadzi wejście od strony torów, do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona.Podjazd został wyposażony w poręcz. Po wejściu do budynku Informacja znajduje się po prawej stronie od wejścia.
Wejście do budynku Filii w Tłuszczu znajduje się od ulicy Warszawskiej 10, naprzeciwko wejścia do Urzędu Miasta. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona,nie ma schodów.
Wejście do budynku Filii w Radzyminie znajduje się od ulicy Komunalnej 8a. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona.Siedziba Filii zlokalizowana jest na 2 piętrze, jest możliwość wjazdu windą.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku urzędu - Brak wind. Korytarze są dostępne na każdym piętrze bezpośrednio po pokonaniu schodów.Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.Schody zostały wyposażone w poręcz i paski antypoślizgowe. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
W budynku Filii Tłuszcz - Brak wind. Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
W budynku Filii Radzymin - Dostępna jest winda, umożliwiająca dojazd osób na wózkach na 2 piętro tj. siedziby filii. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Informacje dodatkowe

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie na sali obsługi bezpośredniej klientów przy wszystkich - 11 stanowiskach, funkcjonują pętle indukcyjne dla osób korzystających z aparatów słuchowych oraz implantów ślimakowych, wspomagając rozumienie mowy.

Co to jest pętla indukcyjna?
Pętla indukcyjna stanowi skuteczne wsparcie dla osób korzystających z aparatów słuchowych oraz implantów ślimakowych, wspomagając rozumienie mowy, co jest szczególnie istotne w miejscach publicznych. Użytkownicy aparatów lub implantów mają często trudność z rozumieniem mowy, ponieważ urządzenia tego typu wzmacniają wszystkie dźwięki, również zakłócające mowę, takie jak m.in. różnego rodzaju szumy.Działanie pętli indukcyjnej polega na wyciszeniu zbędnego tła, dzięki czemu mowa ludzka jest lepiej słyszana i rozumiana. Pętla indukcyjna, przekazuje wzmocniony i przetworzony sygnał bezprzewodowo (jako pole magnetyczne) wprost do aparatu lub implantu odbiorcy.
 
Jak korzystać z pętli indukcyjnej?
Stanowiska z pętlą indukcyjną są oznakowane są dedykowaną naklejką (znak) - przekreślone ucho z literą T na niebieskim tle. W celu skorzystania z pętli klient przełącza swój aparat na program T (posiada go większość dostępnych na rynku aparatów) oraz staje naprzeciwko oznakowanego stanowiska.

Filia w Tłuszczu i Radzyminie nie posiada pętli indukcyjnych.

pętla indukcyjna

Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie oraz Filia w Tłuszczu i Radzyminie wyposażone są w systemy kolejkowe obsługi klientów dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo każde urządzenie posiada alfabet brajla.

Wewnątrz budynku są oznaczenia kontrastowe.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób niepełnosprawnych wyznaczone są 2 specjalnie oznakowane miejsce parkingowe na parkingu przy Urzędzie.
Filie Urzędu Pracy w Radzyminie i w Tłuszczu, ze względu na usytuowanie wynajmowanych budynków nie posiadają miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych a jedynie zajazd przed wejściem do budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku Urzędu jak i Filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Udogodnienia.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
- zmiana wielkości czcionki,
- zmiana kontrastu,
- oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
- na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka,
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby zainteresowane korzystaniem ze świadczenia usługi pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony poniżej:
kontakt telefoniczny pod nr: 22 7874620 przesłanie faxu na nr: 22 7637306 e-mail na adres wawo@praca.gov.pl   
Ponadto prosimy o wskazanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry